Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Orvosok Zoom

Orvosok

Készleten

  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

- És ezen át kell esni! Azt hittem, hogy gyöngédségem, hódolatom, szerelmem Katalinnak elég. Mekkora naivitás, bátyám, mily mesésen tökéletes ostobaság! Szinte meghatja az embert. De hát mit is csináltam én tulajdonképen harmincz évig?

Éltem? Tanultam? Láttam? Olvastam? Tapasztaltam? Nem voltam-e vak, mint egy két napos macskakölyök és önhitt érzelmeim szüziességében, mint egy vizfejü barát? Szent isten, hisz nekem fogalmam se volt róla, hogy gyöngédségem polgárias, hódolatom unalmas, szerelmem közönséges, s hogy Ritter Max von Spuller, ez a rövidlátó germán dalia, kit inkább mulatságos modellnek, semmint veszélyes vetélytársnak képzelt a józan elme, meg fogja tudni hóditani az én hitvesem szivét.

A Ritter gazdag; kitünő lovas, szereti a bálokat és az agarakat... jó fiu... nem neheztelek reá. Szeretetreméltó udvariasság volt tőle, hogy egy igazi gavallér lovagiasságával, óvatosan került minden botrányt, megvárta szép nyugodtan, illedelmesen a válóper végét és csak azután ajánlotta föl hintait, lovait, agarait és kezét Katalinnak, a kire szintén nem tudok többé haragudni.

Egy félóra mulva találkozni fogok vele az estélyen. Tapintsa meg üteremet. Sebesebben ver? Az öreg ur hallgatva nézte öcscsét. - Ime, egészen nyugodt, - folytatta látszólagos egykedvüséggel az ifju. - A dolog végre is ugy áll, hogy feltünésre vágyó, hiu asszony szivének az én vonzalmam és szerény anyagi viszo-nyaim nem feleltek meg. Lehet, hogy boldogtalannak érezte magát...

Az asszonyi lélek szeszélyes, finom gépezet; lehet, hogy nem figyeltem eléggé reá. Katalin azt akarja, hogy a hol megjelenik, ott ünnepeljék. A második vagy a harmadik hely, minden tartalmatlan női szivnek valóságos fizikai fájdalmat okoz. Az én oldalam mellett nem volt az ünnepeltetés kábitó édességében része. Unatkozott. Most már értem, oh! most már értem... Aztán szemembe mondta az igazságot. Jól tette. Még hálával is tartozom neki, hogy nem csalt meg, hanem csak elhagyott és tisztességes, törvényes formák között cserélte föl nevemet Ritter Max von Spuller nevével, a kihez ma a grófnénál valószinüleg szintén szerencsénk lesz. - Elcsapattatásom a férji méltóságból fölébresztette hiuságomat, s ez az, a miért köszönettel tartozom egykori hitvesemnek.

Teringettét, asszonyom! gondoltam magamban, midőn agyam veleje némileg ismét a rendes kerékvágásba zökkent, - rajta leszek, hogy legalább sajnálja a velem eljátszott családi drámát. Le fogom győzni az ön férjét, vissza sujtom a homályba, a honnan származott, s a hol millió és millió hozzá hasonló emberi numerus forog a saját kicsinyke tengelye körül, - s önnek éreznie kell, hogy köztem és e között a nagy darab germán ficzkó között oly megmérhetetlen mélység tátong, a melyet se hintókkal, se lovakkal, se kutyákkal nem lehet átugratni.

Igen, kedves bátyám, ez volt az én hatalmas hiuságom, mely már megfogamzása pillanatában is ugy megrázta egész lényemet, hogy majdnem összerogytam. A többit tudja. Megtanultam lőni, birkózni, lovagolni, mindent, a mi kifejlesztette izmaimat, - itt vagyok, akkora darab, mint a Ritter, csakhogy én ezzel a vastag ököllel két olyan Rittert is leütök, mint ő, - és dolgozni kezdtem.

Korbácsolt a láz, melyet ön »isteni felfortyanásnak« gunyol, égett, lobogott a fejem, mint egy tüzhegy. Dolgoztam és győztem! Ah, győztem és ez jól esik! Ez jól esik... A tanácsos bámulva nézte öcscsét. Oly szép, oly nagy volt sértett büszkeségének e diadalmas áradásában! Kimondhatatlanul kevély gyönyör ragyogott arczának szenvedélyes vonásaiban, megnőtt izmos, öles alakja egy fejjel, s szinte félelmes tűz szikrázott tekintetének szilajságában: le fogom tiporni azt az embert és össze fogom törni azt a nyomorult asszonyt, a ki nem érezte meg, hogy vérezni fog utána a mellem és vérzik most is!

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft