Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Sherlock Holmes feltámadása - elbeszélések Zoom

Sherlock Holmes feltámadása - elbeszélések

Készleten

  • Szerző: Arthur Conan Doyle
  • Nyelv: Magyar
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: Holmes tetszhalála. A maguk nemében páratlan sikerük volt a világirodalomban azoknak a roppantul érdekes bünügyi történeteknek, amelyeket Conan Doyle angol iró bocsátott közre. Nem aféle hatás-vadászó dolgok ezek, mint a franczia rémregények; hanem egytől-egyig értékes, rendkivül éles észre valló, komolyczélu s a mellett nem száraz elbeszélések. A „Csendőrségi könyvtár” olvasói pedig speciális, fokozott érdeklődéssel fogadhatják Conan Doyle munkáit, a melyek közül többet épp ugy adnak elő nem egy külföldi detektiv- és csendőriskolában, tanfolyamon, mint akármelyik fontos tantárgyat. Az alább következő történetek egészen ujak, együtt könyvben angol eredetiben is csak ezután fognak megjelenni, magyar nyelven egyetlen egy sem jelent meg eddig. A Conan Doyle törté-ne¬teinek főszereplője Holmes Sherlock. Azok számára, a kiknek még nem volt alkalmuk a Holmes-féle történeteket megismerni, annyit meg kell jegyeznünk, hogy Conan Doyle a Holmes Sherlock alakjában London legélesebb eszü s legelszántabb gonosztevő-pusztitóját, detektivjét rajzolja meg, a ki maga már rég visszavonult ugyan a közszolgálattól, de bonyolul-tabb bünesetekben még mindig az ő tanácsához fordulnak, olykor pedig, a mikor valami büntett különösebben érdekli, önként szokta a tetteseket kikutatni. Valósággal geniális ösztön készteti erre, a mely a legkülönfélébb hájjal megkent gonosztevők ravaszságán is felülkereke-dik, annyira, hogy Holmes Sherlock idővel valóságos réme lesz az óriás-város czéhbeli gonosz-tevőinek. Ezek végre a sarkába lépnek, hogy egyszer s mindenkorra ártalmatlanná tehessék. Látszólag sikerül is nekik ez a néhány év előtt megjelent Holmes-könyv utolsó novellájában. London legelvetemültebb gonosztevője, Moriarty egész a Svájczig üldözi Holmest s ott sikerül őt a reichenbachi vizesésekhez csalnia. Holmes Sherlock és Moriarty eltünnek ezen a helyen. A nyomozás mindössze annyit derit ki, hogy kettőjük közt küzde¬lemre került a sor a borzasztó szakadék szélén s valószinüleg mindketten a mélységbe zuhantak, a hol a viz árja elsodorta holttesteiket. Watson dr., Holmes barátja s kisérője számos irtó hadjáratban, a melyet a gonosztevők ellen folytattak, gyászolja a halottnak vélt bajtársát. Ám Holmes a valóságban kiszabaditotta magát Moriarty karjaiból ugy, hogy csak a több¬szörös gyilkos hanyatlott a mélységbe, a hol halálát lelte; Holmesnak sikerült egy vájt üregbe huzódnia, s annak védelme alatt kikerülte a felülről lezuhanó kődarabokat, a miket Moriarty czinkostársa, Moran Colonel zuditott utána. Tudva azt, hogy ez a veszedelmes ficzkó és bandája könyörtelenül megöli, ott, a hol találja, elhatározza Holmes, hogy halott-hirét megőrzi s mihelyt a levegő kitisztul, Svájczból Francziaországba menekül, a hol ismeretlenül három évig tartózkodik, bevárva az időt, a mig hazájába visszatérhet. A titokba egyedül Holmes öcscse van beavatva, a ki a kegyelet ürügye alatt továbbra is föntartja az „elhunyt” lakását, hü gazdasszonyának felügyeletével. Részben annak következtében, hogy Moriarty czinkosait egymásután elfogják, ugy hogy csak épen Moran marad hátra, részben pedig egy ujabb, rendkivüli körülmények közt történt gyilkosság által csalogatva, Holmes elérkezettnek látja az időt a visszatérésre. Aldair Ronaldot, egy előkelő fiatal embert, a ki Hardy Johnnal és Moran Colonellel nagy összegben kártyázott a klubban, este, a klubból való hazatérése után meggyilkolják. A szerencsétlen fiatal embernek golyót röpitettek az agyába. Sem a házban, sem a forgalmas utczán nem hallotta senki a lövés zaját. A fegyvert sem lehetett megtalálni. A halottat éjjel tizenegy óra tájban fedezte föl az anyja. A szoba ajtaja kivülről zárva volt. Minden ablak tárva-nyitva. Kint, az ablak alatt semmi nyoma annak, hogy valaki belépett volna rajta. Az asztalon, amelynél a halott ült, ércz-pénz és bankó-tekercsek hevertek, apró rakásokra osztva, mellettük papirlap, a melyre számok és egyes klubtagok nevei voltak följegyezve. Rabló-gyilkosság gyanuja tehát ki volt zárva. A rejtelmes büntényt hasztalan igyekezett a rendőrség kideriteni, Holmes tehát ellenállhatatlanul indittatva érzi magát, hogy álruhában Londonba visszatérjen. Ott a halottaiból föltámadott fölfedezi magát barátjának, Watson doktornak, a ki roppantul megörül neki.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft