Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Elborult világ Zoom

Elborult világ

Készleten

  • Szerző: Joseph Rudyard Kipling
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)
  • ISBN: entik00245

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: Dick e szereposztás ellen kissé zugolódva ment el bevásárolni s a gyerekek a szerzeményt a maguk módja szerint próbálták ki. A revolver nem állt mindennapi órarendjükön, melyet gyámjuk állapitott meg, akiről helytelenül hitték, hogy az anya helyét tölti be a két árva mellett. Dick hat esztendeig volt a gondjai alatt, eleget megtakaritván magának a gyerek ruhá-za¬tára szánt összegből s ezen idő alatt részint nem-törödésből, részint abból a veleszületett vágyból, hogy büntethessen - pár éve volt özvegy s szeretett volna ismét férjhez menni - a napokat sulyossá tette Dick fiatal vállaira nézve. Ahol Dick szeretetet várt, ott ő kezdetben ellenszenvet, később gyülöletet nyujtott. Mikor kissé nagyobb lett s rokonszenv után vágyott, akkor ő Dickből gúnyt üzött. Azt a pár órát, mit csekélyke háztartásának viteléből meg-takarithatott, Heldar Dick házi trainingjére forditotta, amint ő nevezé. S ebben segitségére volt vallásos meggyőződése, melyet természetes eszével az Irás éles tanulmányozásából állított föl magának. Mikor nem volt Dick korholásával elfoglalva, akkor mindig azt verte a fejébe, hogy sulyos számadással tartozik teremtőjének, amit ki kell egyenlitenie, s ezért azután Dick épp oly bensőleg kezdett undorodni az istentől, mint Mrs. Jennettől s ez nem volt üdvös kedély¬állapot az ifjura. Azóta, hogy Mrs. Jennett javithatatlan hazugnak tartotta, mikor a mértéktelen büntetés folytán legelőször hazudott, természetes, hogy hazuggá vált, de körültekintő s önelégedett hazuggá, aki nem hagyta felhasználatlanul a legszükségtelenebb füllentést s nem riadt vissza a legnagyobbtól sem, ha ez által némileg is elviselhetőbbé tehette helyzetét. Ez a bánásmód megtanitotta őt arra, hogy zárkózott tudjon lenni, s ez nagy hasznára volt, mikor az iskolába járt s a gyerekek csufolták ruhájáért, ami bizony összevissza-foltozott olcsó szövetből állt. Szünnapokon visszatért Mrs. Jennetthez, aki, hogy a fegyelem láncza meg ne lazuljon a világgal való érintkezése folytán, mindig talált valami ürügyet, hogy már az első napon megverje. Valamelyik őszszel társa akadt, aki rabságát megosztotta vele, egy hosszu haju, szürke szemü kis jószág, akit épp ugy kielégitett a saját lénye, mint őt, aki némán ődöngött a ház körül s az első hetekben csakis kecskéjével társalgott, mely legkedvesebb barátja volt a földön s ott élt a kert hátulsó részében. Mrs. Jennettnek az volt kifogása a kecske ellen, hogy pogány jószág, - amiben igaza is volt. »Akkor« mondá a kis csöppség elszántan, »megirom gyámjaimnak, hogy maga rossz asszony. Amomma az enyim, enyim, enyim!« Mrs. Jennett befelé indult a tornáczba, hol egy sarokban több esernyő és bot állt. A csöppség épp ugy kitalálta, mint Dick, hogy mit akar. - Az előbb vert meg, mondá szenvtelen hangon. Ugy megvert, hogy jobban már nem is birna. Ha megver, irok gyámjaimnak s megmondom nekik, hogy koplaltat. Nem félek magától. Mrs. Jennett nem ment be a tornáczba. Mikor a csöppség látta, hogy minden veszedelem elmult a fejéről, kiment s Amomma nyakán keservesen sirt. Dick ugy hallotta, hogy Maisienek hivják. Kezdetben nagyon bizalmatlan volt iránta, mert attól tartott, hogy abban a kis cselekvésszabadságban, amivel még rendelkezett, akadályozni fogja. De nem akadályozta s nem közeledett addig barátságosan, mig erre Dick nem tette az első lépést. Mielőtt a szünnapok elteltek volna, a közösen kiosztott verés közelebb hozta egymáshoz a gyermekeket, ha arról volt szó, hogy egymás kezére játsszanak, mikor Mrs. Jennett számára való hazugságot kerestek. Mikor Dick visszament az iskolába, Maisie ezt sugá neki: Most magamra maradok, magamnak kell vigyázni magamra.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft